Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenie

Reklamačný poriadok spoločnosti ASP Group s.r.o., IČO: 26320509, so sídlom Letkov, Staroplzenecká 290, ZIP 326 00, Česká republika, zapísanej na Krajskom súde v Plzni, spisová značka C 13271, prevádzkujúcej internetový portál www.segwaykosacky.sk (ďalej len "predávajúci"), upravuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade, že napriek všetkému úsiliu predávajúceho o dodanie tovaru najvyššej možnej kvality vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod na uplatnenie práva za vady predávaného tovaru. 

Reklamačný poriadok spoločnosti ASP Group s.r.o. sa riadi:

Občianskym zákonníkom 89/2012 Sb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Sb., ak je kupujúcim spotrebiteľ:
"Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania  uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná."
a
Občianskym zákonníkom 89/2012 Sb., ak je kupujícim podnikateľ vymedzený § 420 NOZ:
"Kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne s cielom dosiahnutia zisku, je považovaný so zreteľom na túto činnosť za podnikateľa.

S cieľom ochrany spotrebiteľa a pre účely § 1963 NOZ sa za podnikateľa považuje napr. osoba, ktorá uzatvára zmluvu súvisiacu s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa."

Pre vyvrátenie pochybností a predídenie možných rozporov sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie podnikateľom každý, kto sa voči predávajúcemu identifikuje pod IČO a pod týmto IČO koná právne úkony.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a jeho postupom. Kupujúci, či spotrebiteľ, alebo podnikateľ, je povinný sa s reklamačným poriadkom oboznámiť ešte pred uskutočnením objednávky. 

II. Prevencia poškodenia 

Pred prvým použitím veci dôrazne odporúčame preštudovať si záručné podmienky a návod na obsluhu a montáž, a v nich uvedenými informáciami sa dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa kupujúci vystavuje nebezpečenstvu, že nesprávnym užívaním alebo montážou vec poškodí, a takto vzniknutú vadu nebude môcť v rámci práva plynúceho zo zodpovednosti za vadu uplatniť. 

Počas celej doby užívania zakúpenej veci je nutné, aby kupujúci venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám užívania veci, ako napr. jej používania na účel, na aký je určená apod. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu veci a jej funkčnosti je pravidelná údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba môže podstatne skrátiť dobu funkčnosti a životnosti výrobku.

III. Akosť pri prevzatí 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec nemá pri prevzatí vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec: 

a) zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,

b) je vhodná na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a

c) je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že okrem dohodnutých vlastností

a) je vec vhodná na účel, na aký sa vec tohto druhu zvyčajne používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie sú technické normy,

b) vec množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá zvyčajným vlastnostiam veci toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia učinené predávajúcim alebo inou osobou v danom zmluvnom reťazci, predovšetkým reklamou alebo označením,

c) vec je dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a

d) vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením vzorke alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzatvorením zmluvy. 

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvoch rokov od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci, v záručnom liste, na predajnom doklade – faktúre alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť (záručná lehota), zodpovedá predávajúci za to, že vec bude mať po túto dobu vlastnosti stanovené bodmi III. a) – c) a a) - d).

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí. Ak vec nemá vyššie stanovené vlastnosti, môže kupujúci požadovať i dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, predovšetkým ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať kvôli opakovanému výskytu vady po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ

a) predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s ust. § 2170 odst. 1 a 2 Občianskeho zákonníka,

b) sa vada prejaví opakovane,

c) je vada podstatným porušením zmluvy alebo

d) je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez značných problémov pre kupujúceho.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnej veci, ktorú kupujúci obdržal. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná, pričom platí vyvrátiteľná domnienka, že vada nie je nevýznamná. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu potom, ako obdrží vec alebo ako mu kupujúci preukáže, že vec odoslal. 

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré je možné opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita veci. 

Zodpovednosť za akosť pri prevzatí sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania veci
vady vzniknuté v dôsledku nedostatočnej alebo nevhodnej údržby
vady vzniknuté v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
vady vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, neautorizovanou úpravou veci alebo iným nesprávnym zásahom
vady vzniknuté nevhodnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a montážou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním
vady vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, nárazom apod.
vec bola používaná na iný než výrobcom stanovený účel
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú zamýšľanému účelu použitia
vady vzniknuté nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Dvojročná lehota na uplatnenie práva z vadného plnenia beží od prevzatia veci pri prvej kúpe a výmena veci za novú nemá na jej beh vplyv.

To platí aj pri oprave niektorého dielu výmenou. 

IV. Zodpovednosť za vady, ktoré sú podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

Zodpovednosť predávajúceho za vady vzniknuté v dobe 24 mesiacov od prevzatia, pri ktorých sa neuplatní zodpovednosť za akosť pri prevzatí, sa posudzuje podľa toho, či ide o podstatné alebo nepodstatné porušenie zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa podstatným porušením zmluvy v súlade s § 2002 odst. 1, občiansky zákonník rozumie:

„Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, kedy by kupujúci zmluvu neuzatvoril v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch ide o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.“

V prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci podľa svojej voľby nárok na:

odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci

- odstránenie vady opravou veci

- primeranú zľavu z kúpnej ceny

odstúpenie od zmluvy (formulár na stiahnutie tu)

V prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci podľa svojej voľby nárok na: 

odstránenie vady

primeranú zľavu z kúpnej ceny

Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. 

Primeranou zľavou z kúpnej ceny sa pre tento Reklamačný poriadok rozumie zľava, ktorá percentuálne zodpovedá zníženiu úžitkovej hodnoty výrobku v dôsledku vady s prihliadnutím k charakteru a druhu tovaru, dobe používania a opotrebenia reklamovaného tovaru.

V. Postup a miesto uplatnenia reklamácie 

1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

a) písomne alebo osobne na adrese: ASP Group s.r.o., reklamačné oddelenie, Letkov, Staroplzenecká 290, ZIP 326 00

b) elektronicky na adrese: jan.flaisman@aspgroup.cz

2. Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu: ASP Group s.r.o., reklamačné oddelenie, Letkov, Staroplzenecká 290, ZIP 326 00 

3. Ak uplatní kupujúci riadnym spôsobom právo za vady predaného tovaru, rozhodne predávajúci o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. 

4. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je, okrem iného, dodaný reklamovaný tovar kompletný, teda napr. vrátane kompletného príslušenstva. Pri nedodaní príslušenstva na základe tejto požiadavky môže byť reklamácia zamietnutá. Na reklamačné konanie môže byť ďalej prijatá len taká vec, ktorá bude čistá, zbavená nečistôt a hygienicky nezávadná, aby posudzovanu reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny. 

5. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú na lehote dlhšej. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú. 

6. Nákup tovaru, ktorý je reklamovaný, preukazuje kupujúci nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji predávajúci reklamačné konanie, len ak kupujúci iným vierohodným spôsobom doloží, resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil v internetovom obchode www.aspshop.sk

7. Ak uplatní kupujúci právo z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, ako aj uskutočnenie opravy a lehotu jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

8. V prípade oprávnených reklamácií bude predávajúci postupovať prednostne týmto spôsobom:

- v prípade odstrániteľných vád odstráni predávajúci závadu prednostne opravou reklamovanej veci, prípadne jej súčasti.

- v prípade opakovaného výskytu vád alebo väčšieho množstva vád, ktoré bránia v riadnom užívaní veci, pristúpi predávajúci prednostne k výmene za novú vec (resp. jej súčasť) toho istého typu. Ak kupujúci nesúhlasí s týmto postupom, môže žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

9. Kupujúci sa môže informovať o stave reklamácie

telefonicky na čísle uvedenom v bode IX. tohto reklamačného poriadku

e-mailom na e-mailovej adrese: jan.flaisman@aspgroup.cz

VI. Lehoty 

Kupujúci môže svoje práva z vadného plnenia uplatniť v lehote dvoch rokov od prvého prevzatia veci kupujúcim. Táto lehota začína bežať dňom prevzatia veci kupujúcim.

Právo z vadného plnenia musí byť uplatnené v tejto lehote.

Odporúčame uplatniť právo z vadného plnenia bez zbytočného odkladu, ihneď po výskyte vady, pretože prípadné zdržanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru, a mohlo by byť dôvodom na zamietnutie reklamácie. Ak k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru a je na ňom uvedená záručná lehota. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad – faktúra.

Lehota od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady do termínu, kedy bol kupujúci po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do dĺžky záručnej lehoty nezapočítava.

VII. Výpredaj, zľavy, akčné ceny 

Veci, ktoré majú vady (vadné nové veci alebo veci použité), ktoré nebránia tomu, aby mohla byť vec používaná na určený účel, môžu byť predávané len za nižšie ceny. Kupujúceho je nutné upozorniť, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja. Za takéto vady nových alebo použitých výrobkov, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena, predávajúci nezodpovedá, zodpovedá však za prípadné ďalšie vady. Ak sa vyskytne u veci predávanej za nižšiu cenu vada, ktorá bráni z funkčného hľadiska užívaniu na daný účel, môže kupujúci uplatniť nároky z práva za vady v súlade s kapitolou III. Akosť pri prevzatí.

U vecí použitých je možné uplatniť práva z vady do dvoch rokov odo dňa prevzatia veci kupujúcim, predávajúci môže skrátiť tuto lehotu na jeden rok, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim takto dohodne. Predávajúci je potom povinný túto lehotu uviesť v doklade o kúpe veci.

Ak bola cena tovaru znížená z dôvodu výpredaja alebo posezónneho dopredaja a ak ide o predaj nového bezchybného tovaru, zodpovedá predávajúci za vady takto predaného tovaru v plnom rozsahu.

VIII. Náhrada nákladov

V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou (napríklad dopravné, balné, poštovné apod.).


IX. Kontakt na riešenie reklamácií: 

Jan Flaišman

Tel.: +420 378 21 21 21

Mobil: +420 739 69 22 69

E-mail: jan.flaisman@aspgroup.cz
 

Tento reklamačný poriadok je platný od 6. 1. 2023. 

ASP Group s.r.o.

 
Späť do obchodu